Codi Ètic

Codi Ètic de Conducta de l’Observatori.

Partint del principi compartit que l’economia ha de ser justa, social i solidària, i que ha de servir per a promoure l’emancipació dels pobles i els territoris;
Partint del rebuig als negocis i a l’economia basada en el guany pel guany, en el creixement infinit i il·limitat, en l’augment de les desigualtats i en l’explotació irresponsable del planeta i dels seus recursos;
Partint de la constatació que el model econòmic imperant actualment contribueix de manera determinant a la perpetuació dels conflictes armats, al militarisme i a la cultura de la violència;
Recordant que l’Assemblea General de Nacions Unides subscriu els principis que reconeixen:

 • L’obligació dels Estats de protegir contra els abusos als drets humans per part de tercers, inclosos negocis [business].
 • La responsabilitat corporativa de respectar els drets humans.
 • I la necessitat d’accés més afectiu als remeis (Human Rights Council in 2008 (A/HRC/8/5) and 2009 (A/HRC/11/13))

El present Observatori es dota a sí mateix d’un Codi Ètic de Conducta que ha de guiar tota la seva actuació, tant a nivell intern com extern.

Els objectius de l’Observatori.

L’Observatori neix amb l’objectiu de “Contribuir a que la ciutadania de Barcelona prengui consciència de la vulneració de Drets Humans a països en conflicte en general i Palestina en particular i incideixi a les institucions catalanes perquè regulin el teixit empresarial en el respecte i compliment de la legalitat vigent en matèria de Drets Humans.”

Per això es proposa:

 1. Promoure la transparència i el coneixement ciutadà sobre el comportament dels agents econòmics i de les seves accions empresarials, productives, comercials i financeres en relació al nostre context local i internacional.
 2. Proporcionar informació rigorosa i factual a la ciutadania per tal que aquesta pugui exercir els seus drets de manera informada.
 3. Contribuir a un coneixement que permeti desenvolupar “polítiques de comerç exterior a Catalunya transparents i respectuoses amb els Drets Humans de la població dels (països en conflicte) i en especial als Territoris Palestins Ocupats.”
 4. Contribuir a l’efectiva aplicació de les regulacions existents en el context català, estatal, comunitari i internacional per a la responsabilitat legal i ètica de les empreses transnacionals o d’altres i contra la seva implicació i complicitat en les vulneracions de drets humans i del dret internacional humanitari.
 5. Contribuir al desenvolupament dels mecanismes del control de les relacions econòmiques empresarials per tal d’impedir aquelles que contribueixen a les violacions de drets humans i del dret internacional humanitari o a la seva justificació i legitimació.
 6. Investigar i reflexionar sobre la relació entre les empreses i la vulneració dels drets humans així com del dret internacional humanitari, amb especial èmfasi en l’impacte sobre les relacions desiguals de gènere.
 7. Investigar sobre les conseqüències de l’acció empresarial en l’opressió i repressió dels pobles i en el manteniment o promoció de conflictes armats.
 8. Investigar i incorporar de manera transversal la perspectiva de gènere en la recerca, tenint en compte el desigual impacte de l’acció empresarial en les persones per raó de gènere.

Ètica de la recerca.

Concebem la investigació com a eina emancipadora per ales poblacions, per a la seva llibertat i justícia social.
Ens oposem als prejudicis i a la discriminació per raó de gènere, sexe, creences, nacionalitat, origen ètnic, cultura, llengua, edat, preferència sexual, idees, condició familiar o socioeconòmica, diversitat funcional o qualsevol altra raó.
Promovem una recerca que no tingui conseqüències directes desproporcionades amb el medi ambient i l’equilibri natural.
Promovem una recerca que sigui coherent tant en la seva coordinació interna i organitzativa com en el treball a desenvolupar en relació a aquests principis.
Desenvolupem línies de recerca basades i que promoguin els principis de la pau, la democràcia, la llibertat de les poblacions i l’antimilitarisme.
Els esforços científics i de recerca no tindran mai com a objectiu el desenvolupament de coneixement que es pugui aplicar a l’opressió, al militarisme i a la promoció de conflictes armats.

Organització de l’Observatori.

L’Observatori cercarà sempre establir unes relacions interpersonals antipatriarcals i que promoguin l’equitat de gènere en la diversitat.
Per aquest motiu l’Observatori afavorirà la participació de les dones en tots els àmbits (organitzacional, en la recerca, decisori, etc.).
A més l’Observatori es dota i assumeix com a referència de mínims el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya[b1]

Àmbits de la Recerca

Les recerques de l’Observatori s’orienten a elucidar i fer públic de manera rigorosa:

 • el paper de les empreses o institucions en el finançament o inversió directe o a través de filials, joint-ventures o d’altres formes de partenariat empresarial del desenvolupament de tecnologia militar o de seguretat i control de persones, especialment en contextos de conflicte armat, de violacions flagrants dels drets humans i de discriminacions sistemàtiques d’unes poblacions sobre les altres. Això inclou la captació de fons públics.
 • el paper de les empreses o institucions en la producció o comercialització de productes o serveis procedents d’altres empreses que contribueixin a la perpetuació i accentuació de conflictes armats, de repressió o de violacions sistemàtiques i flagrants dels drets humans.
 • el paper de les empreses o institucions en la recerca o captació de fons per a la recerca conjuntament amb d’altres actors empresarials, institucionals o acadèmics que en el propi o d’altres projectes tinguin objectius militars o de control social.

Els resultats de les investigacions.

Els esforços científics i de recerca utilitzaran fonts d’informació creïbles, que seran contrastades i verificades amb el màxim de fonts possibles.
Les fonts d’informació seran esmentades i degudament referenciades sempre que les mateixes no hagin expressat la necessitat de confidencialitat, la qual serà respectada.
Se sistematitzarà de manera rigorosa la informació i les dades obtingudes per a la recerca.
Les activitats de recerca i els seus resultats seran avaluats pel Consell Assessor de l’Observatori, que es basarà en criteris científics i d’expertesa per avaluar i assessorar el treball investigador.
Les activitats de recerca sempre buscaran especificar com les violacions de drets humans afecten a col·lectius vulnerabilitzats, posant especial atenció a les dones, tenint en compte que en els conflictes armats sempre són les persones més afectades i on recauen la majoria de violències.

La metodologia de treball.

Les investigadores adquireixen el compromís de fer públiques i compartir de manera lliure tots els resultats obtinguts de les seves recerques.
Els resultats de les investigacions seran disseminats i publicats tan sols en el cas que siguin fruit d’una recerca rigorosa i contrastada.
Els resultats de les investigacions seran publicats en el marc de les llicències deCreative Commons segons la filosofia de democratització i universalització del saber i el coneixement.
Els resultats de les investigacions i l’activitat científica i investigadora s’emmarcaran en un esperit de promoció de la resolució pacífica de conflictes i el treball per la pau i la noviolència.
Les conseqüències de la investigació no han de causar danys a la seguretat de les generacions presents i futures sinó contribuir a la seva emancipació.